Exhibition "Art of Energy" at Svarta Lådan at Scandic Malmen, 1 -31 st of October

Utställning "Art of Energy" i Svarta Lådan på Scandic Malmen, 1 - 31:a Oktober

Click on the picture above for more pictures

Klicka på bilden ovan för fler bilder

The patterns in the exhibition will soon be available as fabric and wallpaper. Please send a request to ulrika@iluni.se

Mönstren i utställningen kommer snart att finnas som tyg och tapet. Vänligen skicka en förfrågan till ulrika@iluni.se

 

Mandala 365

To meditate is good for our well-being. It calmes the mind and reduces stress. To paint a mandala is a form of creative meditation. With Mandala 365, you can colour your very own unique and beautiful mandala wallpaper! Perhaps the painting will give you a new perspective on life. 

Att meditera är bra för vårt välbefinnande. Det stillar sinnet och minskar stressen. Att måla en mandala är en form av kreativ meditation. Med Mandala 365 så har du möjlighet att färglägga din alldeles egna unika och vackra mandala tapet! Kanske målningen ger dig nya perspektiv på livet!

 

Scandinavian Mandala

A mandala is a symmetrical pattern that is built in a circular shape with a center. A mandala symbolizes the universe. Every atom and also the solar system is a mandala. Some mandala patterns are said to create energy. 
In Scandinavian Mandala traditionally shaped mandalas are combined with elements and colours inspired by Swedish folklore. The pattern is designed to look as it is full of vibrating energy.

En mandala är ett symmetriskt mönster som är uppbyggt i en cirkelform med ett centrum. En mandala symboliserar världsaltet. Varje atom och även solsystemet är en mandala. Vissa mandalor sägs skapa energi.  I Scandinavian Mandala så har traditionellt formade mandalas kombineras med element och färger inspirerade av svensk allmoge och kurbits. Mönstret är designat för att upplevas som fyllt av vibrerande energi.

Flower of Energy, black

Fibonnaci numbers are one of nature's mathematical systems that creates a regular and beautiful world. Look closely at a pinecones exquisite spirals and the pattern in the center of a sunflower. These mathematical patterns is also a part of Sacred Geometry, and  the patterns and shapes can have their own inherent energy. With the pattern Flower of Energy, I want to show how hypnotic and beautiful it can be with nature's own design.

Fibonnaci siffror är ett av naturens matematiska mönstersystem som skapar en regelbunden och vacker värld. Titta noga på grankottarnas utsökta spiraler och på mönstret i en solros mitt. Dessa matematiska mönster är även en del av Sacred Geometry som handlar om hur mönster och former har en egen inneboende energi. Med mönstret Flower of Energy så vill jag visa hur hypnotiskt och vackert det kan vara med naturens egna designade mönster.

Happy Buddha

Laughing Buddha is probably the most famous symbol of joy and contentment. 
In the pattern, Buddha symbolize joy and positive thoughts. The colorful dots visualize positive thoughts and words that turn into clouds that grows larger and larger. The Skyline is a combination of Stockholm and other cities in the world and the colorful arc of the city symbolizes how the positive energy bubbles up into the atmosphere.

Skrattande Buddha är troligtvis världens mest kända symbol för glädje och belåtenhet. 
I mönstret Happy Buddha så symboliserar Buddha glädje och positiva tankar. De färgglada prickarna symboliserar positiva tankar och ord, som i sin tur bildar moln som växer sig större. Stadssilhuetten är en kombination av Stockholm samt några andra städer i världen och den färgglada bågen över staden visar hur den positiva energin bubblar upp i atmosfären.

Happy Budha mönster 4.jpg

Connected

Everything is connected at quantum level and consists of vibrating energy, our physical bodies, our thoughts, emotions and the world we live in. This quantum energy is dancing around and exchanges energy and information, making our thoughts spread and entangle like ripples on the water. Therefore your positive thoughts, feelings and actions can actually spread and make a difference on the other side of the world! The pattern Connected symbolizes how everything in the world is connected at quantum level, and that our thoughts and actions are shared with everyone and everything.

Allt hänger ihop på kvantnivå och består av vibrerande energi. Våra fysiska kroppar, tankar, känslor och världen vi lever i. Denna kvant energi dansar runt och utbyter energi och information, vilket gör att våra tankar sprider sig och flyter in i varandra som ringar på vattnet. Därför så sprids och påverkar dina positiva tankar, känslor och handlingar världen på andra sidan jorden! Mönstret Connected symboliserar hur allt i världen är ihopkopplat på kvantnivå och att våra tankar och handlingar delas med allt och alla.

See through Affirmations

Every thought you think and every word you say is an affirmation. These affirmations are noted by the subconscious mind, and together it creates our life experience. The subconscious control up to 95% of our time awake, so it's a good idea to consciously begin to choose positive affirmations. Try it! The best that can happen is that your life will be even greater. The translucent Plexiglas plates symbolize transparency because words and thoughts with positive energy can conciously be chosen in all contexts. When you read the signs put "I AM" in front of the word.

Varje tanke du tänker och varje ord du säger är en affirmation. Dessa affirmationer noteras av vårt undermedvetna och skapar vår livserfarenhet. Det undermedvetna styr upp till 95% av vår vakna tid, så det är en god ide att medvetet börja välja positiva affirmationer. Prova! Det bästa som kan hända är att ditt liv blir ännu bättre. Det genomskinliga plexiglaset symboliserar transparens, att ord och tankar med positiv energi kan väljas oavsett kontext. När du läser skyltarna så sätt ” I AM” framför ordet.